Cele Fundacji

Wyciąg ze statutu Fundacji "Promilitaria XXI"

§ 9

Celami Fundacji są:

 • 1) wspieranie procesu osiągania przez Siły Zbrojne RP standardów armii na miarę XXI wieku w obszarze profesjonalizacji wojsk,
 • 2) podnoszenie i upowszechnianie wiedzy i umiejętności zawodowych żołnierzy, pracowników wojska oraz funkcjonariuszy,
 • 3) wspieranie budowy autorytetu służb mundurowych w społeczeństwie,
 • 4) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań służących ochronie środowiska w resorcie Obrony Narodowej oraz ochronie i promocji zdrowia żołnierzy, pracowników wojska i funkcjonariuszy,
 • 5) wspieranie procesu integracji Sił Zbrojnych RP oraz polskiego przemysłu zbrojeniowego ze strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz Unii Europejskiej.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele w zakresie:

Fundacja realizuje poszczególne cele wymienione w § 9 poprzez:

 • a) wydawanie czasopism i materiałów nieperiodycznych oraz prowadzenie strony internetowej,
 • b) wspieranie procesu rekrutacji do służb mundurowych,
 • c) wspieranie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa i obronności oraz z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności,
 • d) organizowanie seminariów i konferencji dotyczących problematyki bezpieczeństwa i obronności kraju,
 • e) propagowanie wykorzystywania Internetu do kształcenia ustawicznego,
 • f) upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania, profilaktyki zdrowotnej i wykorzystania wolnego czasu, prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej oraz kulturalno-oświatowej,
 • g) organizowanie imprez,
 • h) promowanie postaw patriotycznych i etycznych oraz procesu przemian w służbach mundurowych,
 • i) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej,
 • j) doradztwo techniczno-finansowe,
 • k) wsparcie projektów innowacyjnych.
 • l) upowszechnianie wiedzy z zakresu działania NATO, Europejskiej Agencji Obrony oraz dotyczących współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa,
 • m) świadczenie usług doradczych w zakresie racjonalizacji wykorzystania środków finansowych z NATO i Unii Europejskiej na działalność inwestycyjną,
 • n) pozyskiwanie zagranicznych środków finansowych na realizację celów Fundacji.